Dungeon Alchemist Privacy Verklaring (NL)

BlueJay BV, gevestigd aan Amerlolaan 17, 2900 Schoten, Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.bluejay.be
Amerlolaan 17, 2900 Schoten, Belgium
+32 (0)495443391
Wim de Hert is de Functionaris Gegevensbescherming van BlueJay BV. Hij is te bereiken via wimdehert@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
BlueJay BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bluejaybelgium@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BlueJay BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- BlueJay BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
- BlueJay BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Geautomatiseerde besluitvorming
BlueJay BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BlueJay BV) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BlueJay BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam: 2 jaar
- Adresgegevens: 2 jaar
- E-mailadres: 2 jaar
- IP-adres: 2 jaar
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch: 2 jaar
- Gegevens over uw activiteiten op onze website: 2 jaar
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk): 2 jaar
- Internetbrowser en apparaat type: 2 jaar
- Bankrekeningnummer: 2 jaar


Delen van persoonsgegevens met derden

BlueJay BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BlueJay BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BlueJay BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BlueJay BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics
Doel: Met Google Analytics meten we anoniem hoe bezoekers ons hebben gevonden en hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s zijn bezocht en hoe lang een bezoek duurde. Ook wordt het mogelijk fouten in de site te ontdekken.
Namen: _ga, _gid, _gat
Bewaartermijn: Deze cookies komen van Google Analytics en worden maximaal 2 jaar, 24 uur en 10 minuten bewaard.
Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook het Privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl)


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BlueJay BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bluejaybelgium@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BlueJay BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

-    Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.

-    Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u helaas geen verder gebruik maken van onze diensten.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BlueJay BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via bluejaybelgium@gmail.com

 

Dungeon Alchemist Privacy Statement (EN)

BlueJay BV, located at Amerlolaan 17, 2900 Schoten, Belgium, is responsible for the processing of personal data as reflected in this privacy statement. 

 

Contact Details:

http://www.bluejay.be

Amerlolaan 17, 2900 Schoten, Belgium

+32 (0)495443391

Wim de Hert is the functionary data protection for BlueJay BV. He can be reached at wimdehert@gmail.com

 

Personal data we process:

- First and Last Name

- Address

- E-mail-address

- IP-address

- Personal data you actively provide through making an account on our website, for example, in correspondence or over telephone. 

- Data regarding your activity on our website

- Data related to your internet activity across different websites (for example because this company is part of an advertising network)

- Internetbrowser and type of appliance 

- Bank account number

 

Special or sensitive personal data we process

Our website and/or service has no intention of collecting data on visitors younger than 16 year old. Unless such is approved by their parents or guardian. We have no means of checking whether our visitors are older than 16. We advise parents to supervise their children’s online activity, to prevent children’s data being collected without active parental consent. If you are positive we have gathered personal data on a minor without the above mentioned consent, please contact us through bluejaybelgium@gmail.com and we will delete this information. 

 

Purpose and grounds on which we process personal data

BlueJay BV processes your personal data for the following purposes:

-Payment transaction processing

-Mailing our newsletter and/or promotional content

-Call or email you if this is necessary to enact our service

-Inform you about changes to our services our products

-Enable you to make a personal account

-Deliver goods and/or services

-BlueJay BV analyses your behaviour on the website to improve it and apply your preferences to our offer of goods and services.

-BlueJay BV processes personal data if we are hereto legally required, such as data we need for tax-related purposes

 

Automated decision-making

BlueJay BV does not make any decisions based on automated processing in cases that can have any (substantial) personal impact. This concerns decisions made by software or computer systems, without human (for example a BlueJay BV employee) input. 

 

How long we store personal data

BlueJay BV will store your personal data no longer than is strictly required to achieve the purpose for which it was collected. 

- First and Last Name: 2 years

- Address: 2 years

- E-mail address: 2 years

- IP-address: 2 years

- Personal data you actively provide through making an account on our website, for example, in correspondence or over telephone.: 2 years 

- Data regarding your activity on our website: 2 years

- Data related to your internet activity across different websites (for example because this company is part of an advertising network): 2 years

- Internetbrowser and type of appliance: 2 years

- Bank account number: 2 years

 

Sharing of personal data with third parties

BlueJay BV will not sell your data to third parties and will exclusively provide it if such is necessary to enact our agreement with you or to comply with legal obligations. With companies we mandate to process your personal data we have an editor’s agreement to ensure a similar level of security and privacy of your data. BlueJay BV remains responsible for this processing. 

 

Cookies, or similar techniques, we use

BlueJay BV uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is saved to your computer, tablet or smartphone’s browser on your first visit to the site. BlueJay BV uses cookies with a purely technical functionality. These make sure the site works as intended and your preferences are saved, for example. These cookies are used to increase and optimise website performance, as well. Furthermore we use cookies that follow your surfing behaviour so we can provide tailored content and ads. 

 

On your first visit to this site we already informed you about these cookies and asked for your permission to store these.

 

You can opt-out on cookies by configuring your browser to no longer store these. You may also remove all previously stored information through your browser’s settings.

 

Some cookies on this website may be placed by third parties. These may be advertisers and/or social media companies. An overview:

 

Google Analytics

Purpose: With Google Analytics we measure anonymously how visitors found us and how our website is being used, for example: what pages were visited and for how long. 

Names: _ga, _gid, _gat

Storage: These cookies are derived from Google Analytics and are stored to a maximum of 2 years, 24 hours, and 10 minutes.

Sharing: Google does not share anonymous data with third parties. See the Google Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl)

 

Review, edit or delete data

You have the right to review, correct or delete your personal data. Furthermore you have the right to retract your permission for the processing of personal data or object to the processing of your data by BlueJay BV and the transferral of data. This means you may request us to send you, or a company you designate, the data we have stored on you. You may send a request for review, correction, removal, data transfer of your personal data or an objection to the processing of your personal data to bluejaybelgium@gmail.com

 

To ensure this request for review is submitted by you, we ask you to include a copy of your personal ID. Please blacken in this copy your picture, MRZ (machine-readable zone, the part with numbers at the bottom), passport number and Burgerservicenummer (BSN). This to protect your privacy. We will answer as soon as possible, but within 4 weeks. 

 

BlueJay BV would like to inform you that you are entitled to file a complaint with the Authority on Personal Data. This can be done at https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Your data are being processed on these legal grounds:

-    Your consent, in regards to your visiting our website .

-    A contractual relationship initiated upon purchase of our goods/services.

If you object to the processing of your data, our agreement has to be terminated and you will no longer be able to make use of our services.

How we protect personal data

BlueJay BV takes data protection seriously, and takes fitting measures to counter abuse, loss, unauthorised access, undesired publication and unauthorised editing. If you are concerned your data is not adequately protected or if there are any indications of abuse, please contact us through bluejaybelgium@gmail.com